תנאי שימוש

ברוך/ה הבא/ה לאתר של נעמה עציץ (naama.oa-sw.com, להלן: האתר).

עמוד זה מפרט את תנאי השימוש באתר. כמשתמש/ת באתר, מחובתך לקרוא אותם בעיון. אם אינך מקבל/ת את הנאמר בתנאים המפורטים להלן, הימנע/י מגלישה באתר.

1. מטרת האתר

א. מטרת האתר לשמש במה להבעת דעותיהם האישיות של בעליו החוקיים (להלן: בעלי האתר) בעניינים פילוסופיים, תזונה, בריאות, טבעונות.

ב. דעות אלה משקפות את עמדתם הבלתי-תלויה של בעלי האתר בלבד, והן אינן מזוהות עם כל מוסד, חברה או ארגון אחר.

2. היעדר אחריות למידע

א. התכנים באתר מוצגים "כמות שהם" (AS IS) למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת.

ב. בעלי האתר אינם ערבים לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו.

ג. המבקרים באתר מתבקשים לקרוא את התכנים בעין ביקורתית ולא לבצע כל פעולה על סמך הנאמר באתר מבלי לקבל ייעוץ מקצועי מבעל הרישיון המתאים.

ד. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק או הפסד שיגרם אגב השימוש במידע, בתכנים או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי, פגיעה ברווחים, נזק לנתונים או כל פגיעה אחרת.

ה. בעצם השימוש באתר הנך מסכימ/ה ומתחייב/ת מפורשות לפטור את בעלי האתר מאחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהחלטות ופעולות שתבצע/י בהתבסס על המידע והתכנים המפורסמים באתר.

3. היעדר תחליף לייעוץ אישי

א. התכנים באתר אינם מהווים ואינם מיועדים להוות תחליף לייעוץ אישי, ובכלל זה ייעוץ תזונאי ו\או בריאותי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

ב. יובהר כי בעלי האתר אינם מוסמכים כתזונאים, פסיכולוגים או סקסולוגים.

4. קישורים חיצוניים

א. בעלי האתר אינם שולטים ואינם נושאים באחריות לתכנים שמקורם בקישורים חיצוניים לאתרי צד ג', ובכלל זה מפרסמים המציגים פרסומות באתר.

ב. כניסה לקישורים הללו הנה על אחריותך בלבד. בתוך כך, מובן לך כי עליך לנקוט באמצעי הזהירות המחייבים כדי להימנע מהידבקות בתוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים,תולעים ורושעות נוספות.

5. פרסומות באתר

א. האתר משכיר שטחי פרסום לחברת גוגל. לבעלי האתר אין שליטה על התכנים הפרסומיים המופיעים בשטחי פרסום אלה ומכאן שפרסומם באתר אינו מהווה המלצה לרכישת המוצרים ו/או השירותים המפורסמים.

6. קניין רוחני

א. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים על התכנים הכתובים באתר זה שייכות לבעלי האתר. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לתרגם או לפרסם חומר מוגן, ללא אישור מראש מטעם בעלי האתר. לקבלת אישור כאמור, ניתן להשאיר הודעה.

ב. מותר לצטט  באופן מוגבל מתוך החומר המוגן בהתאם לכללי השימוש ההוגן ותוך ייחוס והפניה לכתובת האינטרנט של האתר, ובלבד שהדבר לא נעשה למטרות רווח.

ג. לבעלי האתר יש בעלות בלעדית על רוב התמונות באתר והשימוש בתמונות המופיעות באתר אסור, אלא במקרים בהם ניתן אישור בכתב מבעלי האתר.

ד. השימוש בתמונות באתר זה שאינן בבעלות של בעלי האתר נעשה בכפוף לרישיון Creative Commons.

7. מדיניות תגובות

א. האתר מאפשר לקוראיו להביע את דעותיהם באמצעות תגובות למאמרים המפורסמים.

ב. בעלי האתר אינם נושאים באחריות לתכנים ולדעות שמפרסמים המגיבים. האחריות הבלעדית על תוכן התגובות חלה על המגיבים עצמם.

ג. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך או למחוק תגובות ללא אזהרה מוקדמת, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:

1) התגובה בוטה, פוגעת, מסיתה או מזיקה לאחרים, ו/או מהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל

2) התגובה כוללת תכנים מסחריים, לרבות קישורים לאתרים אחרים

3) התגובה מפרה את זכויות היוצרים של בעלי הזכויות הרלוונטיים

4) כל סיבה אחרת, כראות עיניהם של בעלי האתר

8. מדיניות פרטיות

א. למדיניות הפרטיות של האתר.

9. זכויות בעלי האתר

א. בעלי האתר רשאים לשנות את נושא האתר, לסגור אותו ו/או למכור אותו, בלא הודעה מוקדמת.

ב. בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט, למנוע ממך את השימוש ו/או הגישה לאתר ולשירותיו, ולהסיר כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.

ג. בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט וללא הודעה מוקדמת, לשנות את מבנה האתר, מראהו, והיקף התכנים המוצג בו, מבלי שתהיה לך כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע השינויים.

ד. בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש כראות עיניהם ולפי שיקול דעתם. באחריות המשתמשים לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת ולשים לב לשינויים. תנאי שימוש אלה שונו לאחרונה בתאריך 29 בנובמבר 2017. המשך השימוש באתר מבטא הסכמה למדיניות זו.

10. הסכמת המשתמש

א. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר/ה כי גלשת לאתר מרצונך החופשי וכי הנך מסכימ/ה לתנאי השימוש לעיל. במידה שאינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, הנך מתבקש/ת שלא להשתמש באתר.